רכוש שהושג לפני הנישואין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

קביעת אופן הטיפול ברכוש שנמצא בבעלותם של בני זוג בעת גירושיהם, היא בין ההיבטים המורכבים יותר בהליכי גירושין בישראל. אמירה זו תקפה אף יותר לחלוקת הנכסים שנצברו בידי כל אחד מהצדדים בנפרד, לפני הנישואין לאור הבלבול הרב הרווח בנושא זה, את המאמר שלפניכם, בחרנו להקדיש לסקירת האופן בו מטופלת חלוקת רכוש שהושג לפני הנישואין כחלק מהליכי גירושין.

 

האם מחלקים רכוש שהושג לפני הנישואין בגירושין?

גירושין הם תהליך מאתגר המלווה בסערת רגשות, בהתחשב בכך שהוא כרוך בהפרדה מוחלטת של נכסים וחפצים בין אנשים שהיו מאוחדים בעבר במשפחה וחלקו חיים משותפים. כאשר עומדת על הפרק השאלה – האם רכוש שהושג לפני הנישואין הוא בר חלוקה בגירושין, חשוב להבין שבניגוד לאינטואיציה, מדובר בעניין המשתנה ממקרה למקרה, ותלוי בהסכמות שנעשו בתחילת הקשר או במהלך מערכת היחסים בין הצדדים. נוכחותם או היעדרן של הסכמות כאלה, משפיעה באופן דרמטי על המצב ועל האופן שבו זוגות מחלקים את משאביהם והונם במהלך הליכי גירושין, כפי שנפרט בהמשך.

 

בחירה בהסכם ממון כגישה המועדפת להגנה על רכוש שהושג לפני הנישואין בגירושין

בטרם נעמיק בהוראות החוק הנוגעות לחלוקת רכוש שנצבר בידי כל אחד מבני הזוג טרם נישואיו, חיוני לבחון מלכתחילה את משמעותו של הסכם ממון בפתרון עניינים מסוג זה. הסכם כזה מספק מסגרת משפטית הניתנת להתאמה אישית, שיכולה לתת מענה למגוון רחב של נסיבות.

למעשה, הסכם ממון מסמיך את בני הזוג לבסס ולמסד את שיטת חלוקת הרכוש המועדפת עליהם במקרה של גירושין, מבלי להיות כפופים להוראות הקיימות בחוק כברירת מחדל. הסכם ממון יכול להקיף את כל הנכסים שבידי בני הזוג, ללא קשר לשאלה אם הם הושגו במהלך הנישואין או נצברו לפניהם. ההסכם משמש כמסמך מנחה לחלוקת הכספים על פי ההוראות המפורטות בו ונחשב כמסמך משפטי מחייב ובר אכיפה.

 

על מעמדם של הסכמי ממון כחוזה משפטי מחייב

להסכם ממון יש משקל משמעותי כחוזה משפטי מחייב שנכרת ברצון על ידי בני הזוג, המעיד על הבנתם המלאה של השלכותיו והשפעתו על חלוקת הרכוש והכספים במקרה של פרידה או גירושין. לאור חוסר שביעות הרצון של אנשים רבים מהתרחיש החלופי בהיעדר הסכם ממון, חלה עלייה בשכיחות של הסכמים מסוג זה. זה משמש עדות לפרספקטיבה החברתית המתפתחת על זכויות הקניין של הפרט, אפילו בהקשר של נישואין.

 

בהעדר הסכם ממון – נלקח בחשבון עקרון איזון המשאבים בחלוקת הנכסים

אם אין לבני הזוג הסכם ממון, חוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 1973, קובע כי יש לחלק את הרכוש המשותף לבני הזוג באופן שוויוני, ובתנאים מסוימים – גם את הרכוש שצבר כל צד טרום הנישואין בנפרד. זאת על פי עקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף.

עקרון איזון המשאבים מורה על חלוקה שווה ושוויונית של הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, בין הצדדים להליך גירושין. שיטת חלוקה זו מבטיחה שההון המשותף יחולק שווה בשווה, מבלי להגדיל או להקטין את חלקו של מי מבני הזוג על סמך תרומותיהם היחסיות למצבו הכלכלי של משק הבית.

גישה זו מכירה בכך שמאתגר לכמת ולהעריך את התרומות של כל אחד מבני הזוג לזוגיות, שכן ישנן פעולות וויתורים שונים שנעשו לאורך הדרך, שלא ניתן לכמת בקלות או לתת הסבר מדויק לגביהם. לפיכך, מתבקשת חלוקה הוגנת ומאוזנת, המתחשבת בגורמים בלתי מוחשיים אלו שתועיל לשני הצדדים באופן שוויוני.

 

מתי הלכת השיתוף חלה גם על רכוש שהושג לפני הנישואין?

ליבת המחלוקת והסיבה המניעה רבים לכונן הסכם ממון, נעוצה בפסיקה המשפטית לגבי רכוש וכספים שהיו בבעלותו הנפרדת של כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, במיוחד כאשר בוחנים את החלת הלכת השיתוף.

על פי עקרון משפטי זה, גם אם הכספים והנכסים היו בבעלותו הבלעדית של אחד מבני הזוג טרם הנישואין, באם בעליהם של אותם נכסים חלק אותם עם בן זוגו, במקרה של גירושין, רשאי בית המשפט להחליט על חלוקה והקצאת זכויות לבן הזוג שכנגד, אשר אין לו זכויות טבועות באותו רכוש מסוים, על בסיס עקרון איזון המשאבים.

לדוגמה, אם אחד מבני הזוג נכנס לנישואין כאשר בבעלותו דירה או מקרקעין אחרים, ובני הזוג מתגוררים יחד בנכס זה תקופה משמעותית, זה מסמל כוונת שיתוף מצד בן הזוג שרשום כבעלים החוקיים של אותו נכס. במקרים כאלה, במהלך גירושין, סביר מאוד שבית הדין יפסוק בעניין חלוקת והענקת זכויות בנכס, גם עבור הצד שנכס זה לא היה בבעלותו מלכתחילה, לפני הנישואין.

 

כיצד מושפעת חלוקת רכוש שהושג לפני הנישואין מבחירת הסמכות השיפוטית?

הרשות השיפוטית המפקחת על הליכי הגירושין, משפיעה באופן משמעותי על חלוקת הרכוש של בני הזוג. בישראל ישנם שני גופים עיקריים האחראים לטיפול בענייני גירושין: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. 

ההבחנה בין בתי המשפט אינה נעוצה רק בסמכותם אלא גם בעקרונות המנחים אותם בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. בית הדין הרבני מיישם בעיקר את עקרונות המשפט העברי ורואה בעילות הגירושין גורם משמעותי לקביעת לגובה הפיצוי שיינתן לצדדים המעורבים.

מנגד, בית המשפט לענייני משפחה נמנע בדרך כלל מהפחתת או הגדלה של זכויותיהם של בני זוג על בסיס עילות גירושין, הנחשבות להחלטה משותפת ולא כעילה להאלת אשמה או אחריות לפירוק הנישואין.

לפיכך, זהות בית המשפט משפיעה באופן משמעותי על ההחלטה אם רכוש שנצבר במהלך הנישואין ולאחריו יחולק שווה בשווה בין הצדדים בגירושין. כך במקרים ייחודיים, כגון מקרי בגידה או עילות גירושין אחרות, עשוי בית הדין הרבני לבחור להקטין את זכויותיו של הצד שנתפס כאחראי לפירוק הקשר הזוגי.

 

כיצד גישור גירושין מאפשר להסדיר חלוקת רכוש שהושג לפני הנישואין בצורה יעילה?

כאמור, רכוש שהושג לפני הנישואין אך שותף בין בני הזוג בפועל במסגרת חייהם המשותפים, צפוי להתחלק ביניהם שווה בשווה בגירושין. אולם, אם בני הזוג חפצים בהליך גירושין המשקף את העדפותיהם האישיות ומעוניינים להימנע מפסיקות שרירותיות או גנריות בערכאות, תמיד עומדת בפניהם האפשרות לגשת לגישור גירושין פרטי. באמצעות שיטה זו הם יכולים להסדיר היבטים שונים הקשורים בהסכם הגירושין על פי השקפת עולמם וצרכיהם האישיים.


לסיכום – מה דינו של רכוש שהושג לפני הנישואין בהליך הגירושין?

כפי שעולה מן הדיון לעיל, בהליכי גירושין, חלוקת רכוש שהושג לפני הנישואין, תלויה רבות בקיומן או בהעדרן של הסכמות והבנות שנקבעו על ידי בני הזוג, טרם פרידתם. לכן אם שואפים להסדיר בצורה מפורשת את מעמדו של הרכוש שהושג לפני הנישואין, כרכוש שאינו בר חלוקה בפרידה או גירושין, הדבר כרוך בנקיטת פעולה יזומה כמו עריכת הסכם ממון. 

פתרון זה, יכול לסייע בהקלת חלק ניכר מאי הנעימות הקשורה בדרך כלל בהליכי גירושין וחלוקת הרכוש במסגרתם. לכן זוגות רבים בוחרים בהתקשרות בהסכמי ממון, המקבעים את זכויות הבעלות של כל אחד מהם, על נכסים שעמם הגיעו בני הזוג לקשר הזוגי. כך ניתן למנוע מראש חלוקה של נכסים מסוימים בגירושין, על פי עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף. מנגד, כשלא קיים הסכם ממון, הפתרון של גישור גירושין יכול לסייע לבני הזוג לפתור מחלוקות בנושא רכוש כזה, באופן יעיל ומהיר מפנייה להכרעת בית המשפט.

בקצרה, אם אתם נדרשים להסדיר את חלוקת הרכוש בהסכם גירושין, או מעוניינים לטפל בכך מלכתחילה באמצעות עריכת הסכם ממון מקיף, כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין משפחה אביב הראל, כדי להבטיח שהזכויות הרכושיות שלכם נשמרות לאורך כל התהליך. לפרטים וייעוץ פרטני – פנו למשרדנו כעת.

רכוש שהושג לפני הנישואין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>