הסכם ממון מול צוואה – מה גובר?

במקרים מסוימים עשוי להתגלות קונפליקט בין ההוראות המופיעות בהסכם ממון לבין אלו שבצוואה, ביחס לאופן חלוקת הנכסים בין בני זוג, עם פטירת אחד מהם. הוראות אלו עלולות לסתור זו את זו. כדי ליישב מחלוקות מסוג זה ביעילות, יש לבחון את משמעות הוראות חוקי הירושה בישראל ואת התקדימים הרלוונטיים במקרים דומים, בהנחיית עורך דין משפחה הבקיא בתחום הצוואות והירושה.

 

במה נבדל הסכם ממון מצוואה? 

הסכם ממון הוא הסדר חוזי בין בני זוג הקובע את אופן חלוקת נכסיהם במקרה של פרידה או גירושין. ההסכם מפרט את חלוקת הרכוש המשותף בבעלות שני הצדדים, וכן קובע הוראות נפרדות לגבי נכסים השייכים לכל אחד מבני הזוג בנפרד. לעומת זאת, צוואה היא מסמך הקובע את העברת הרכוש ליורשים לאחר הפטירה.

לעומת הסכם ממון, צוואה היא מסמך משפטי מחייב שאדם עורך בחייו על מנת לקבוע מי יהיו המוטבים שיקבלו חלק מנכסיו לאחר פטירתו, וכן את אופן חלוקת עזבונו ביניהם. הצוואה נועדה להגדיר את העברת הרכוש ליורשים שייקבעו על ידי המצווה, לאחר פטירתו.

ההבדל המהותי בין הסכם ממון לצוואה נעוץ בכך שהסכם הממון עוסק בעיקר בחלוקת הרכוש בין בני הזוג בחייהם, במיוחד במקרה של פרידה או גירושין. לעומת זאת, הצוואה מתמקדת בהעברת נכסי המנוח וחלוקתם בין היורשים לאחר הפטירה. כלומר, הסכם הממון חל בחיים והצוואה לאחר המוות.

קיים הבדל משמעותי גם ביחס לתהליך ביטול או שינוי הוראות בין הסכם ממון לצוואה. אדם רשאי לשנות את צוואתו בכל עת ללא צורך באישור כלשהו. לעומת זאת, כדי לשנות הסכם ממון נדרשת הסכמה הדדית בין שני בני הזוג החתומים עליו, וכן אישור שינוי ההסכם בבית המשפט.

 

באילו מקרים נוצרים קונפליקטים בין הסכמי ממון וצוואות?

בניגוד להסכם ממון, צוואה היא מסמך משפטי הקובע את האופן שבו יחולקו נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו. הצוואה יכולה לכלול היבטים שונים כגון מינוי מנהל עיזבון שיטפל בנכסי המנוח, קביעת המוטבים שירשו את הנכסים ופירוט אופן חלוקת הרכוש ביניהם. כלומר, בניגוד להסכם הממון, הצוואה עוסקת בהעברת הנכסים וחלוקתם לאחר הפטירה.

על אף ההבדלים בין הסכם ממון לצוואה, ייתכנו מצבים שבהם לאדם יש גם הסכם ממון וגם צוואה המפרטים כיצד לחלק את רכושו לאחר פטירתו. במקרים אלו עלול להתעורר קונפליקט בין שני המסמכים בשאלה האם יש עדיפות להסכם הממון או לצוואה, ולאיזה מהם יש לפעול בכל הנוגע לחלוקת נכסי המנוח.

 

במקרה של התנגשות בין ההוראות של הסכם ממון מול צוואה – מה גובר?

במקרה של סתירה בין הסכם ממון לצוואה, חוקי הירושה ויחסי ממון בישראל מעניקים עדיפות ברורה לצוואה. על פי חוק הירושה, הצוואה היא המסמך המשפטי המחייב היחיד שיכול לקבוע את אופן חלוקת נכסי המנוח לאחר פטירתו. לפיכך, כאשר מתגלה סתירה בין הצוואה להסכם הממון, הצוואה גוברת מבחינה משפטית והיא זו שתקבע כיצד יחולק הרכוש בין בני הזוג, באופן רשמי ומחייב.

 

האם ניתן למנוע מראש את הסיכון להתנגשות בין הצוואה והסכם הממון?

כאשר בני זוג שואפים להסדיר חלוקת רכוש בניגוד לחוק הירושה לאחר מות אחד מהצדדים, עליהם להתייחס במפורש לכוונות אלו בתוך הצוואה עצמה. כלומר, יש לשלב את הנחיות חלוקת הרכוש כפי שסוכמו בהסכם הממון, בתוך מסמך הצוואה, ובכך ליצור מסמך אחוד המשלב בתוכו הן את הצוואה והן את הנחיות הסכם הממון. שילוב זה ימנע סתירות או התנגשויות עתידיות בין שני המסמכים.

לצורך זה, כדי למנוע סתירות בין הסכם ממון לצוואה, מומלץ למזג את תהליך עריכת ההסכם עם תהליך כתיבת הצוואה. יש לבצע זאת בליווי אותו עורך דין משפחה מקצועי בתחום דיני ירושה וצוואות.
פתרון זה יכול לתת מענה אפקטיבי לאתגר המשפטי, ולהעניק לבני הזוג ביטחון ושקט נפשי לגבי אופן חלוקת נכסיהם לאחר פטירת אחד מהם.

פתרון חלופי הוא יצירת צוואה הדדית על ידי בני הזוג. בצוואה מסוג זה הם מורישים את רכושם אחד לשני במועד הפטירה הראשונה. בהמשך, עם פטירת בן הזוג הנותר, יועבר הרכוש לצד שלישי על פי בחירתם. גישה זו מספקת ודאות מוגברת לשני הצדדים ומבטיחה כי רצונות שניהם ביחס לחלוקת הרכוש לאחר המוות יכובדו.

 

באיזה אופן יכול עורך דין דיני ירושה לסייע במניעת קונפליקטים בין הסכם ממון לצוואה?

על מנת למנוע באופן יזום התנגשויות בין הסכמי ממון לצוואות, חשוב להקפיד על ניסוח נכון והוגן של שני המסמכים הללו הרבה לפני הצורך, תוך שמירה על האינטרסים של כל הצדדים. עורך דין דיני משפחה וירושה, יכול להציע הכוונה וייעוץ כיצד להבטיח סינרגיה נכונה בין שני המסמכים ולשמור על עקביות ביניהם. גישה פרואקטיבית זו עוזרת למזער את הפוטנציאל למחלוקות בעתיד, כאשר ההנחיות בהסכם הממון והצוואה מיושמות.

 

לסיכום

בסיכומו של דבר, קיימים הבדלים מהותיים בין הסכם ממון לבין צוואה מבחינת המטרה, התוקף המשפטי והמצבים בהם הם חלים. הסכם ממון נועד להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של בני זוג בחייהם, בעוד צוואה קובעת כיצד יחולק רכוש המנוח לאחר פטירתו.

במקרה של סתירה ביניהם, הצוואה גוברת מבחינה משפטית. עם זאת, ניתן למנוע מצבים אלו על ידי תיאום ושילוב של תהליכי עריכת ההסכמים בליווי משפטי מקצועי.

לייעוץ מקיף ומותאם אישית בנושא זה, מומלץ לפנות למשרד עו"ד משפחה אביב הראל.

הסכם ממון מול צוואה - מה גובר?
הסכם ממון מול צוואה – מה גובר?

 

ההבדל המרכזי בין הסכמי ממון לצוואות נעוץ בכך שהסכמי ממון עוסקים בעיקר בחלוקת הנכסים והכספים בין בני הזוג במקרה של גירושין או פרידה במהלך החיים. לעומת זאת, צוואות נועדו כדי לקבוע את הדרך שבה יחולק רכושו ונכסיו של אדם לאחר מותו. כלומר, הסכמי ממון חלים בחיים ואילו צוואות נכנסות לתוקף רק לאחר הפטירה.

במקרה שקיימת סתירה בין הוראות בהסכם ממון לבין אלו שבצוואה לגבי חלוקת הרכוש, הצוואה היא זו שמקבלת עדיפות משפטית. כלומר, כאשר יש סתירה, ההוראות שנקבעו בצוואה הן אלו שיחייבו מבחינה חוקית בכל הנוגע לטיפול בעיזבון המנוח וזכאות בן/בת הזוג לחלק מרכושו.

ניתן למנוע מראש קונפליקטים בין הוראות בהסכם הממון לבין אלו שבצוואה, על ידי מיזוג תהליך עריכת הסכם הממון עם תהליך ניסוח הצוואה. יש לבצע זאת בליווי צמוד של עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הצוואות והירושות, שיוכל להבטיח התאמה מלאה בין שני המסמכים. 

עריכת צוואה הדדית על ידי בני זוג יכולה לסייע במניעת קונפליקטים פוטנציאליים בין הסכם ממון לצוואה. צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג להוריש אחד לשני את רכושם ההדדי עם הפטירה הראשונה, מתוך הסתמכות הדדית. גישה זו מעניקה ודאות גבוהה יותר לשני הצדדים שרצונותיהם יכובדו, מבלי להסתמך על הסכם ממון שאינו מחייב חוקית בהקשר של ירושות.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

מאמרים נוספים בנושא ירושה
עורך דין התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי מורכב, שיש להתייחס אליו ברצינות. בהקשר רגיש זה, ייצוג של עורך דין מנוסה בתחום הירושות יכול לסייע לצדדים להבין את

קרא עוד »
סכסוכי ירושה מורכבים

סכסוכי ירושה הם תופעה מוכרת בישראל, כמו בכל מדינה אחרת. עם זאת, ישנם מקרים שבהם סכסוכי הירושה הופכים למורכבים במיוחד, הן מבחינה משפטית והן מבחינה

קרא עוד »
צו קיום צוואה

לאחר שאדם הולך לעולמו, הדין קובע שני מסלולים לחלוקת העיזבון שלו. האחד – בהיעדר צוואה, ירושה על פי הדין כפי שקובע חוק הירושה; השני –

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>