חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

גירושין כרוכים בהרבה מעבר לחלוקת הרכוש הפיזי בין בני הזוג. חשוב להכיר בכך שזכויות סוציאליות, כגון זכויות פנסיוניות, זכויות בקרנות השתלמות וזכויות בביטוחי מנהלים, כלולות גם הן בתהליך החלוקה. לזכויות אלו יש ערך כספי משמעותי, ולכן חשוב לשים דגש על המיקסום שלהן במהלך המשא ומתן על חלוקת הרכוש בגירושין. במאמר זה נדון בנושא חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין ובתשתית החוקית שכדאי להכיר כדי שתוכלו לממשן כהלכה.

 

כמה מילים על החשיבות של חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין 

גירושין הם אירוע משנה חיים בהיבטים רגשיים, זוגיים ומשפחתיים. בנוסף, הם כרוכים גם במשימה המורכבת של חלוקת נכסים והתחייבויות שנצברו במהלך הנישואין. בעוד שרבים מכירים את הצורך בחלוקה של נכסים מוחשיים כמו בתים וכלי רכב, ישנו מרכיב שלעתים קרובות מתעלמים ממנו שיש לו ערך כספי משמעותי: זכויות סוציאליות. לזכויות אלו, הכוללות קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ועוד, תפקיד מכריע בהבטחת היציבות הפיננסית העתידית של הפרט. 

בשורות להלן נתעמק בנבכי חלוקת הזכויות הסוציאליות בגירושין, תוך הבהרת חשיבות הכרתן והגנתן של זכויות אלו כדי להבטיח תוצאה הוגנת ושוויונית בתהליך חלוקת הנכסים.

 

הבסיס החוקי המאפשר חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

כאשר בוחנים את חלוקת הנכסים במהלך גירושין, אנשים מתייחסים לעתים קרובות לנכסים כמו בית המשפחה, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסים מוחשיים וממוניים אחרים. עם זאת, ישנם כאמור נכסים רבים נוספים המהווים חלק מחלוקה זו, אשר רבים מהם אינם ידועים לבני הזוג עד להליך הגירושין.

כאשר זוג שנישא לאחר 1 בינואר 1974 עומד בפני גירושין, חלוקת הרכוש בין הצדדים מטופלת לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק זה מגדיר מנגנון לאיזון משאבים, המבטיח כי כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מהרכוש שנצבר על ידי שניהם יחדיו לאורך חייהם המשותפים.

בנוסף לנכסים מוחשיים, גם זכויות סוציאליות שנצברו במהלך הנישואין כפופות לאיזון משאבים. 

 

באילו זכויות חייבים בני זוג לחלוק בגירושין? 

זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך, חייבים בחלוקת זכויות סוציאליות בגירושין. זכויות סוציאליות אלו כוללות הטבות שונות כגון כספי פיצויים, פנסיה, קופות גמל, מענקי פרישה ופדיון חופשה, שאותן צבר כל אחד מבני הזוג לאורך תקופת הנישואין. ראוי להדגיש שחלוקה זו חלה גם במקרים בהם רק אחד מבני הזוג טיפח קריירה בעוד השני התמסר לגידול ילדים.

ההצדקה לחלוקה שוויונית זו טמונה בהנחה שאחד מבני הזוג עשה ויתורים מקצועיים שתרמו לקידום הקריירה של השני, ומכאן שיש מקום לשיתוף בזכויות הסוציאליות שהאחרון צבר מעבודתו. 

 

מתי זכויות סוציאליות אינן ברות חלוקה שווה במסגרת הסדר איזון משאבים בגירושין?

כפי שהוזכר קודם לכן, במהלך הליך גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מזכויותיו הסוציאליות של בן הזוג השני, אלא אם כן הזוג חתום על הסכם ממון שקובע אחרת. עם זאת, לכלל זה קיים חריג: חוק יחסי ממון מקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לחלק זכויות סוציאליות בצורה בלתי שוויונית או לשלול כליל את זכאותו של צד אחד לזכויות אלו.

בסמכות בית המשפט להחליט על חלוקה לא שוויונית של רכוש בנסיבות כדוגמת תקופות ממושכות של חיים בנפרד, פערים משמעותיים בתרומה הכספית של כד צד לרווחת המשפחה או אחריות של מי מהצדדים אובדן נכסים והכנסה. אולם יש לציין כי השימוש של בית המשפט בסעיף זה מוגבל, והוא מיושם בדרך כלל בנסיבות חריגות בלבד.

המטרה היא להבטיח הגינות ולטפל במצבים בהם אחד מבני הזוג השקיע משמעותית ברווחה הכלכלית של המשפחה או כאשר הנכסים וההכנסות נעלמו באשמת אחד מהם.

בנוסף לאמור לעיל, קיימות זכויות סוציאליות מסוימות שאינן כפופות לאיזון שווה בין בני הזוג מלכתחילה: קצבאות ביטוח לאומי בגין נכות ופיצויים בגין נזקי גוף, נכנסים שניהם לקטגוריה זו.

 

כיצד מתבצעת חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין הלכה למעשה?

בהיעדר הסכם ממון הקובע אחרת, הזכויות הסוציאליות מתחלקות שווה בשווה בין בני הזוג (בהנחה ונישאו לפני 1974, כאמור), כמו כל שאר הרכוש המשותף. עם זאת, האתגר טמון בקביעת שווין של זכויות אלו שכן מועד ההבשלה שלהן מתרחש בדרך כלל לאחר הליך הגירושין.

לכן קיימות שתי שיטות לחלוקת זכויות סוציאליות בגירושין, המחייבות את בני זוג להגיע להסכמה או לחילופין לפנות להליך משפטי ולגרום לכך שבית המשפט יחליט בשמם:

  1. המתנה עד להפיכת הזכויות לנזילות, ואז כל אחד מבני הזוג מעביר את חלקו לשני.
  2. בחירה בהיוון הזכויות, שלשמה יש לחשב את השווי העתידי שלהן כדי להקל על החלוקה בהווה.

הפתרון האחרון הוא הבחירה הנפוצה יותר, שכן זוגות מתגרשים מעדיפים בדרך כלל לסיים את ההסדרים הפיננסיים שלהם בהקדם במקום להשאיר אותם פתוחים. ללא קשר לשיטה שנבחרה, סכומים אלו הם משמעותיים, מה שמדגיש את חשיבות השמירה על האינטרסים הכלכליים שלכם בגירושין.

 

משמעותה של חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין בטווח הארוך

זוגות צעירים מרבים להמעיט במשמעותן של זכויות פנסיוניות. עם זאת, חיוני להכיר בכך שתשלומי הפנסיה ממלאים תפקיד חיוני בביסוס ביטחון כלכלי לעתיד. זאת משום שמימוש זכויות הפנסיה משמש כמקור הכנסה עיקרי בגיל הפרישה, המעניק ליחידים יציבות כלכלית ורמת חיים מספקת כאשר כושר ההשתכרות שלהם פוחת.

 

מהם הקווים המנחים לחלוקת זכויות פנסיוניות בגירושין כיום?

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג פרודים שנחקק בשנת 2014, חולל מהפכה באופן חלוקת כספי הפנסיה בין זוגות מתגרשים. החל מפברואר 2015, עת נכנס חוק זה לתוקפו, הוא הבטיח שבן הזוג המתגרש, יוכל לקבל את חלקו מקצבת הפנסיה או הפיצויים של בן הזוג השני, בהפקדה לחשבון נפרד מחשבון העמית בקרן הפנסיה. חוק ספציפי זה מכסה חיסכון פנסיוני, פיצויים, דמי מחלה, דמי הבראה ומענקים, למעט קרנות השתלמות או קופות גמל שאינן משמשות כמכשיר חיסכון פנסיוני. 

בנוסף, אם בני זוג חיו יחד 10 שנים לפחות ואחד מהם נפטר, זכאי בן הזוג שנותר בחיים לכספים מקצבת השארים בקרן הפנסיה של הנפטר. כדי לתבוע את חלקו, על בן הזוג הנותר לבצע צעדים ספציפיים, לרבות חישובים אקטואריים, להעביר לקרן הפנסיה צו רלוונטי מבית המשפט ולדרוש שיתבצע רישום להערת אזהרה זמנית כנגד כספים אלו, לשם הבטחת העברה של הכספים לקרן נפרדת על שם בן הזוג הנותר


לסיכום – הדרך הנכונה לגשת לנושא של חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

חלוקת הזכויות הסוציאליות היא היבט משמעותי בחלוקת רכוש בגירושין שבני זוג מתעלמים ממנו פעמים רבות. זכויות אלו, לרבות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוח מנהלים, הן בעלות ערך כספי ניכר ואין להתעלם מהן במהלך המשא ומתן על חלוקת הרכוש. במיוחד במקרים בהם אחד מבני הזוג לא עבד בעוד השני השיג הצלחה מקצועית ניכרת, הכרחי להעריך את שווי נכסי הקריירה ולהבטיח חלוקה הוגנת של משאבים ורכוש בין שני הצדדים בגירושין. לשם כך מומלץ לפנות לעורך דין גירושין מוסמך שיוכל לספק לכם את הידע והתמיכה המקצועית הנדרשת למימוש זכויותיכם המלא. 

לעו"ד אביב הראל מומחיות רבה בטיפול ובליווי סכסוכי גירושין, במיוחד אלה הכרוכים במשימה הסבוכה של איזון משאבים שוויוני בין בני זוג מתגרשים. 

לתיאום פגישת ייעוץ אישית בנושא חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין והגנה על זכויותיכם – צרו קשר עם משרד עורך דין אביב הראל בהקדם: 03-6950595.

חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>