הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

כאשר זוג מתגרש, נושא המזונות עבור הילדים המשותפים הוא אחד הנושאים הרגישים והטעונים ביותר שיש להסדיר. בדרך כלל, בית המשפט קובע את סכום המזונות שהאב ישלם לאם המשמורנית. אך מה קורה כאשר האב נישא בשנית ומביא ילדים נוספים לעולם? האם הדבר מהווה עילה לבקשת הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים? במאמר זה נדון בסוגיה מורכבת זו.

 

האם הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים אפשרית?

כאשר בני זוג מתגרשים, אחת הסוגיות המרכזיות שיש להסדיר היא נושא המזונות עבור ילדיהם המשותפים. בדרך כלל, בית המשפט קובע את סכום המזונות שעל האב לשלם לאם המשמורנית, במטרה לאפשר לילדים לשמור על רמת חיים דומה לזו שהיו רגילים אליה טרם הגירושין. עם זאת, לעיתים עולה השאלה מה קורה כאשר האב נישא בשנית ונולדים לו ילדים נוספים – האם הדבר מהווה עילה להפחתת דמי המזונות שנקבעו קודם לכן? כדי לענות על שאלה חשובה זו, הבה ונבחן קודם את הבסיס לקביעת סכום המזונות בגירושין.

 

בסיס קביעת גובה דמי המזונות בעת גירושין

ככלל, סכום המזונות נקבע על ידי בית המשפט בהתאם לצרכיהם של הילדים ולרמת החיים שהתרגלו אליה בבית ההורים טרם הגירושין. מדובר בתחשיב מורכב הלוקח בחשבון שורה של פרמטרים כגון גילאי הילדים, מצבם הבריאותי, צרכים מיוחדים שלהם וכדומה. ברוב המקרים דמי המזונות נועדו לממן את ההוצאות השוטפות הכרוכות בגידול הילדים כמו מזון, ביגוד, חינוך ובריאות. לעומת זאת, הוצאות חריגות או חד פעמיות כמו טיולים או קייטנות, לרוב יכוסו בנפרד על ידי שני ההורים ולא במסגרת דמי המזונות הקבועים.

 

עמדת החוק בישראל בנוגע להפחתת מזונות אחרי נישואין מחדש

על פי ההלכה הפסוקה בישראל, נישואין מחדש של האב כשלעצמם אינם מהווים עילה לשינוי בגובה דמי המזונות שנפסקו. בני זוג שהתגרשו מחויבים לעמוד בתנאי הסכם הגירושין או פסק הדין בעניין המזונות, גם אם יחליטו להקים משפחה חדשה ולהביא ילדים נוספים.

יחד עם זאת, החוק מאפשר לצדדים לשוב ולהתדיין בערכאות משפטיות בבקשה לשינוי דמי המזונות, במידה וחל שינוי מהותי בנסיבות חייהם מאז נחתם ההסכם או ניתן פסק הדין המקורי.

 

מה נחשב כשינוי נסיבות מהותי לצורך הפחתת מזונות?

על מנת שבית המשפט ישקול לאשר בקשה להפחתה בדמי המזונות לאחר נישואין חוזרים, על המבקש מוטל נטל ההוכחה להראות כי אכן אירע שינוי מהותי בלתי צפוי בחייו, שיש בו כדי להצדיק עיון מחדש בסכום שנקבע.

בית המשפט בוחן האם מדובר בבקשה כנה והוגנת שהוגשה בתום לב, ובודק האם השארת דמי המזונות בגובהם הנוכחי תיצור חוסר צדק קיצוני כלפי האב עקב השינוי הדרמטי בנסיבות. רק במקרים כאלה עשוי בית המשפט להיעתר לבקשת ההפחתה.

 

האם עצם הנישואין החדשים מצדיקים את הפחתת המזונות?

באופן כללי, התשובה לכך היא לא. ברוב המקרים ניתן להניח שהורה שהתגרש ימצא בן / בת זוג חדשים בשלב מסוים ויקים איתם משפחה, ולכן בתי המשפט לא רואים בכך שינוי נסיבות בלתי צפוי שיש בו להשפיע על דמי המזונות שנקבעו. זאת בדומה לכך שהאם המשמורנית לא תוכל לדרוש הגדלת המזונות רק בשל העובדה שאבי ילדיה נשא אישה נוספת והגדיל את הכנסות משק הבית שלו. מכאן שעל פי רוב, נישואין חוזרים לבדם לא יוכרו כשינוי מהותי דיו כדי לשמש עילה להפחתה בסכום המזונות.

 

דוגמאות לשינויי נסיבות שעשויים להצדיק הפחתת מזונות

חרף האמור מעלה, להלן מספר דוגמאות לשינויי נסיבות שעשויים להצדיק הפחתת מזונות לאב בכל זאת:

  • הידרדרות קשה במצב בריאותו של האב שהובילה לפגיעה ניכרת בכושר השתכרותו.
  • הרעה דרמטית במצב הכלכלי של האב שלא היתה צפויה בעת קביעת המזונות המקוריים, הגורמת לו קשיים ממשיים לעמוד בתשלום הסכום שנקצב.
  • שיפור משמעותי במצבה הפיננסי של האם המשמורנית, במקביל לקשיים כלכליים אצל האב.
  • לידת ילדים חדשים – במקרים מסוימים זו עשויה להוות עילה, בפרט כאשר ההכנסה הכוללת של משק הבית של האב (כולל בת זוגו החדשה) נמוכה יחסית, והוא חווה ירידה ממשית ביכולתו לשלם את המזונות שנקצבו.

 

להלן טבלה המציגה את השיקולים העיקריים שבתי המשפט לענייני משפחה בארץ נוהגים להביא בחשבון, כאשר מוגשת להכרעתם בקשת הפחתת מזונות בעקבות נישואין מחדש של אחד מהורי הילדים:

השיקול הנבחן פירוט
כנות והגינות הבקשה בית המשפט יבדוק האם מדובר בבקשה אשר הוגשה בתום לב ומטעמים ענייניים, או שמא מדובר בניסיון לחמוק ממחויבויות המזונות ללא הצדקה של ממש. יינתן משקל לשיקול זה כדי למנוע ניצול לרעה של ההליך המשפטי.
היכולת לצפות מראש את הנישואין החדשים והשלכותיהם תיבחן המידה שבה היו הנישואין מחדש והשפעותיהם על מצבו הכלכלי של האב צפויים במידה סבירה בזמן קביעת המזונות המקוריים. ככל שמדובר בנתון שהיה ידוע או שניתן היה לחזותו מראש, הסיכוי לקבלת הבקשה להפחתה יקטן.
שינוי במצבו הכלכלי של האב בית המשפט יעריך את עומק השינוי שחל ביכולותיו הפיננסיות של האב בעקבות הנישואין החוזרים. במסגרת זו, ילקחו בחשבון גם הכנסותיה של בת הזוג החדשה ותרומתה למשק הבית המשותף, ויבחן אם חלו שיפור או הרעה במאזן ההכנסות מול ההוצאות.
מצבה הכלכלי של האם תיושם מול זו גם בחינה של היכולות הכספיות העדכניות של האם, ויוערך אם חל בהן שינוי משמעותי לטובה או לרעה. זאת כדי להעריך אם התערער האיזון הכלכלי הקודם בין ההורים, ואם מתחייבת חלוקה שונה של נטל המזונות ביניהם.
טובת הילדים מהנישואין הראשונים כשיקול מרכזי וחשוב ביותר, תישקל בכובד ראש השפעת הפחתת המזונות המבוקשת על רווחתם של הילדים מהנישואין הראשונים. יינתן דגש לצורך בשמירה על המשכיות ברמת החיים שלהם, תוך התחשבות בגילאיהם, במצבם הבריאותי ובצרכים הספציפיים שלהם.

 

האם ניתן לערער על ביטול האפשרות להפחית מזונות בהסכם הגירושין?

פעמים רבות בני זוג בוחרים להוסיף סעיף בהסכם הגירושין, השולל מראש את האופציה של מי מהצדדים לבקש שינוי עתידי בגובה המזונות, בין אם להפחתה או להגדלה. למרות שסעיף כזה הופך להיות מחייב ברגע שההסכם מקבל תוקף של פסק דין, בתי המשפט עדיין שומרים לעצמם את הזכות להתערב בעתיד אם יוכח שחל שינוי נסיבות קיצוני המצדיק זאת, תוך בחינה פרטנית של כל מקרה לגופו.

 

לסיכום

סוגיית הפחתת המזונות לאחר נישואין מחדש של האב היא מורכבת, רגישה ודורשת בחינה פרטנית וזהירה של בית המשפט לגבי מכלול הנסיבות הספציפיות בכל מקרה. למרות שנישואין חוזרים כשלעצמם כאמור אינם מהווים עילה מספקת לשינוי המזונות שנקצבו, קיימים מצבים חריגים בהם שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי עשוי להצדיק זאת, תוך הקפדה על איזון עדין בין האינטרסים והצרכים של כל הצדדים המעורבים, ובראש ובראשונה – טובתם של הילדים.

אם אתם מתמודדים עם דילמות סביב הפחתה או הגדלה של מזונות לאחר נישואין חדשים, מומלץ להיוועץ עם עו"ד גירושין מנוסה בנושא. עורך דין משפחה אביב הראל, יוכל לספק לכם ליווי וייעוץ משפטי מקצועי המותאם לנסיבות הפרטניות בעניינכם.

לתיאום שיחת ייעוץ אישית – פנו למשרדנו בהקדם.

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

לא. על פי החוק בישראל, נישואין חוזרים של אב כשלעצמם אינם נחשבים שינוי נסיבות מספק המצדיק התאמה של סכום המזונות שנפסק קודם לכן. בתי המשפט מצפים מההורים הגרושים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ילדיהם גם אם הקימו משפחה חדשה, אלא אם כן חל במקביל שינוי נסיבות מהותי שלא ניתן היה לצפותו בעת קביעת המזונות המקוריים.

שינוי נסיבות הנחשב משמעותי דיו להצדיק בקשת הפחתה במזונות מצד האב יכול להיות למשל הידרדרות רצינית במצב בריאותו הפוגעת בכושר השתכרותו, או הרעה דרמטית במצבו הכלכלי שלא הייתה צפויה בעת קביעת המזונות, הגורמת לו קושי של ממש לשלם את הסכום שנקבע. גם שיפור ניכר ביכולותיה הכלכליות של האם, או לידת ילדים נוספים במקרים מסוימים עלולים להוות עילה להפחתה, בהתחשב במכלול הנתונים הספציפיים.

גם אם בני הזוג הגרושים בחרו להכליל בהסכם הגירושין שלהם התניה האוסרת על מי מהם לבקש בעתיד הפחתה או הגדלה של דמי המזונות, הדבר לא ימנע בהכרח מבתי המשפט להתערב בכך בהמשך, אם השתכנעו שחל שינוי נסיבות דרסטי ובלתי צפוי המצדיק זאת כדי למנוע עיוות דין.

בית המשפט יבדוק האם מדובר בבקשה כנה והוגנת שהוגשה בתום לב, ויבחן עד כמה היו הנישואין החדשים והשלכותיהם צפויים באופן סביר בזמן קביעת המזונות המקוריים. תיבחן מידת השינוי שחל במצבו הכלכלי של האב, גם בהתחשב בהכנסות בת זוגו החדשה, אל מול יכולותיה הפיננסיות העדכניות של האם. כמו כן, ישוקלל הצורך בשמירה על רמת החיים ורווחתם של הילדים מהנישואין הראשונים, ותינתן הדעת לטובתם כשיקול מרכזי בהכרעה.

לפי החוק בישראל, נישואין מחדש של האב לבדם אינם נחשבים עילה מספקת המצדיקה שינוי בסכום המזונות שנפסקו. ההורים נדרשים לעמוד במחויבותם כלפי ילדיהם מהנישואין הראשונים, גם אם הקימו משפחה חדשה, אלא אם חל במקביל שינוי נסיבות משמעותי ובלתי צפוי שלא ניתן היה לחזותו בעת קביעת המזונות המקוריים.

שינוי נסיבות שייחשב מהותי מספיק להצדקת בקשת הפחתה במזונות מצד האב יכול להיות ירידה חדה במצב בריאותו הפוגעת ביכולתו להשתכר, או הידרדרות משמעותית במצבו הכלכלי שלא היתה צפויה קודם. גם שיפור ניכר במצבה הפיננסי של האם, או לידת ילדים נוספים בנישואין החדשים במקרים מסוימים, עשויים לשמש עילה לבקשה, בהתחשב בכלל הנתונים הרלוונטיים.

גם אם כלול בהסכם הגירושין תנאי השולל את האפשרות לבקש בעתיד הגדלה או הפחתה של המזונות, הדבר לא ימנע בהכרח את בתי המשפט מלהתערב ולשנות זאת בכל זאת, במידה והשתכנעו שהתרחש שינוי נסיבות קיצוני ובלתי צפוי המחייב זאת כדי למנוע עיוות דין קשה.

בית המשפט יברר אם מדובר בבקשה כנה והגונה שהוגשה בתום לב, ויעריך עד כמה היו הנישואין מחדש והשלכותיהם צפויים באופן סביר במועד קביעת דמי המזונות המקוריים. יישקלו עומק השינוי במצבו הכלכלי של האב, כולל הכנסות בת הזוג הנוכחית, מול היכולות הכספיות העדכניות של האם. בנוסף, ילקח בחשבון הצורך לשמור על רמת החיים ועל טובתם של הילדים מהנישואין הראשונים כשיקול עיקרי בהכרעה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>