הסכם ממון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

הסכם ממון, הינו מכשיר שהופך להיות נפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות, בין בני זוג.

מה תכליתו של הסכם ממון ולמה הוא טוב?

תכליתו של הסכם הממון, בדרך כלל, להסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג, קודם לנישואין, או במהלכם, במקרה של פירוד או פירוק התא המשפחתי. הסכם הממון בדרך כלל חוסם טענות של בן הזוג בכל מה שנוגע לרכוש, מצמצם את גבולות המחלוקות בין בני הזוג ומשפיע על כל ההליך המשפטי, מקצר אותו, מפשט אותו, בדרך כלל מייתר אותו, שהרי בני הזוג הסדירו כבר את ענייני הרכוש במסגרת ההסכם.

בכל הנוגע לענייני רכוש ישנה אבחנה בין בני זוג שנישאו לפני יום 01/01/1974 לבין אלו שנישאו לאחר מכן. רוב הבוגרים שביננו נישאו לאחר מכן ועל כן, חל עליהם המשטר המשפטי של חוק יחסי ממון שקובע שכל מה שנצבר במהלך הנישואין (רכוש, זכויות, חובות וכיו"ב), עד למועד הקרע יחולק מחצה על מחצה בין בני הזוג (למעט מקרים מיוחדים בהם בית המשפט מוסמך לסטות מכך ולחלק את הרכוש באופן אחר).

כל זאת – בהיעדר הסכם ממון. אם קיים הסכם ממון אז נוהגים על פי הוראותיו. עוד קובע החוק כי מה שאחד מבני הזוג מקבל במתנה או בירושה אז הוא לא יהיה חלק מהרכוש שיחולק.

אז אם הכל כל כך ברור למה יש צורך בו?

כאמור הוא מאוד חשוב. נניח שאחד מבני הזוג מביא עימו קודם לתחילת הקשר דירת מגורים. דירת המגורים היא בדרך כלל סלע המחלוקת בין בני הזוג בעת הפירוד. בן הזוג המתגורר בדירה יכול להעלות טענות לשיתוף ספציפי בדירה שבן הזוג הביא עימו קודם לנישואין או ירש או קיבל במתנה והגם שהדירה רשומה בטאבו על שם בן הזוג האחד והגם שעל פי החוק אין לבן הזוג האחר זכויות בה, ככל והטענה תוכח יוכל בן הזוג לרכוש בה זכויות חרף ההסדר שקבוע בדין. וזה קורה לא אחת.

כשחיים יחד בדירה, מולידים צאצאים ומגדלים אותם בה ומשקיעים בה כספים אז ניתן לקבוע שחרף מה שקובע החוק יינתנו לבן הזוג שלא היו לו זכויות קודם לכן דירה, זכויות שוות לחלוטין.

בהמשך לכך, לא פעם הדירה נמכרת ומשמשת בסיס לרכישת דירה אחרת, גדולה יותר, המתאימה לצורכי המשפחה, ואז למעשה נעשה כאן "ערבוב" של נכסים שכן הדירה החדשה נרכשת על שם שני הצדדים ובמיוחד כשיש משכנתא ואז הדירה הישנה נבלעת ברכוש החדש שמחולק מחצה על מחצה במקרה של גירושין.

הסכם ממון המסדיר במפורש את העניינים, צופה פני עתיד ומנוסח על ידי עורך דין המתמחה בתחום יכסה את האפשרויות וייתן מענה לסוגיות השונות העולות. עורך הדין יוכל להציג לצדדים אפשרויות שכלל לא חשבו עליהן.

בעיקר חשוב הדבר בכל מה שנוגע לפרק ב'. היינו: אנשים שהתגרשו ויש להם רכוש ואף צאצאים, ונכנסים לפרק ב', מולידים ילדים נוספים, אז הם חייבים לערוך הפרדה רכושית באמצעות הסכם ממון אחרת ימצאו בבעיה.

 

ההבדלים בין חלוקת רכוש על פי הסכם ממון וחלוקת רכוש לפי הסדר איזון משאבים בגירושין 

בטבלה הבאה נסקור את ההבדלים המהותיים בין חלוקת רכוש בגירושין הנערכת לפי עיקרון איזון המשאבים בחוק יחסי ממון בין בני זוג (ברירת המחדל), לבין חלוקת רכוש על בסיס הסכם ממון:

קריטריון חלוקת רכוש לפי הסכם ממון חלוקת רכוש לפי הסדר איזון משאבים
בסיס חוקי הסכם פרטי בין בני הזוג, מאושר על ידי בית המשפט או נוטריון חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
עקרון החלוקה נקבע על פי ההסכמות בין בני הזוג חלוקה שווה (50-50) של הנכסים שנצברו במהלך הנישואין
גמישות גבוהה – בני הזוג יכולים להתאים את ההסכם לצרכיהם הספציפיים נמוכה – החוק קובע כללים אחידים לכל הזוגות
נכסים מלפני הנישואין ניתן להסדיר את מעמדם בהסכם, כולל אפשרות לשמירה על בעלות נפרדת נשארים בבעלות בן הזוג שהביא אותם, אך יתכנו טענות לשיתוף ספציפי
נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה ניתן לקבוע הסדרים מיוחדים לגביהם נשארים בבעלות בן הזוג שקיבל אותם, אלא אם כן הוכח שיתוף
חובות ניתן להגדיר כיצד יחולקו החובות חובות שנצברו במהלך הנישואין מתחלקים בין בני הזוג
זכויות פנסיוניות ניתן לקבוע הסדרים מיוחדים לחלוקתן מתחלקות באופן שווה, בהתאם לתקופת הנישואין
עסקים אפשרות להסדיר את אופן החלוקה של עסקים משפחתיים או פרטיים נחשבים כנכס משותף אם נוהלו במהלך הנישואין, אך יש מקום לטענות על תרומה לא שווה
גמישות לשינויים ניתן לכלול סעיפים המאפשרים שינויים בהסכם לאורך זמן קשיח – החוק חל באופן אחיד, אלא אם כן נחתם הסכם ממון 
הגנה על נכסים עתידיים ניתן להסדיר מראש את מעמדם של נכסים שטרם נצברו לא מוסדר – נכסים עתידיים יחולקו לפי הכללים הרגילים בחוק, בדגש על מועד הקרע בין בני הזוג
סמכות בית המשפט מוגבלת – בית המשפט נוטה לכבד את ההסכם, אלא אם כן יש עילה מובהקת לביטולו רחבה – בית המשפט יכול לסטות מחלוקה שווה בנסיבות מיוחדות
השפעה על הליך הגירושין עשוי לפשט ולקצר את ההליך עלול להוביל למחלוקות ולהליכים משפטיים ארוכים
התאמה לנסיבות אישיות גבוהה – ניתן להתאים לנסיבות הייחודיות של בני הזוג נמוכה – החוק מחיל כללים אחידים על כל הזוגות

 

מה מיוחד בהסכם ממון?

המחוקק העניק לו – לא לחינם – חשיבות ולכן אין די בחתימת הצדדים על ההסכם אלא שיש לתת לו תוקף משפטי. אם המדובר בהסכם קודם לנישואין, אזי יש לתת לו תוקף משפטי באמצעות נוטריון או באמצעות אישור בבית המשפט.

לאחר הנישואין יש לתת לו תוקף בבית המשפט בלבד. בהיעדר האישור אין להסכם הממון כל תוקף, אלא במקרים מאוד מיוחדים.

הסכם ממון

הסכם ממון הוא מסמך משפטי שנועד להסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג, בין אם לפני הנישואין או במהלכם. מטרתו העיקרית היא להגדיר כיצד יחולק הרכוש במקרה של פירוק התא המשפחתי. הסכם זה מסייע בצמצום מחלוקות עתידיות בנושאי רכוש, מפשט ומקצר הליכים משפטיים, ולעיתים אף מייתר אותם לחלוטין.

בפרק ב' בזוגיות, כאשר אנשים שהתגרשו בעבר נכנסים לקשר זוגי חדש, חשיבות הסכם הממון גוברת. זאת מכיוון שלכל אחד מבני הזוג עשוי להיות רכוש קודם, ולעיתים גם ילדים מנישואין קודמים. הסכם ממון מאפשר לערוך הפרדה רכושית ברורה, ולהגן על האינטרסים של כל הצדדים, כולל הילדים מהנישואין הקודמים והילדים החדשים שעשויים להיוולד.

כדי שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי, יש צורך באישור רשמי. אם ההסכם נחתם לפני הנישואין, ניתן לאשר אותו באמצעות נוטריון או בבית המשפט. לעומת זאת, אם ההסכם נחתם לאחר הנישואין, האישור חייב להתבצע בבית המשפט בלבד. חשוב לציין כי ללא אישור זה, ההסכם לא יהיה תקף מבחינה משפטית, למעט במקרים חריגים ביותר.

במקרה של דירת מגורים שהובאה לנישואין על ידי אחד מבני הזוג, עלולות להתעורר מחלוקות משפטיות מורכבות. למרות שעל פי החוק, נכס שהובא לפני הנישואין שייך לבן הזוג שהביא אותו, במקרים מסוימים בן הזוג השני עשוי לטעון ל"שיתוף ספציפי" בדירה. טענה זו, אם תוכח, עלולה להקנות זכויות בדירה גם לבן הזוג שלא הביא אותה. הסכם ממון יכול למנוע מצב זה על ידי הגדרה ברורה של זכויות הבעלות בדירה ואופן חלוקתה במקרה של פירוד.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
מאמרים בנושא הסכם ממון
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

ביטול הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסדר מחייב בין בני זוג הקובע את זכויותיהם ומחויבויותיהם הכלכליות במהלך הנישואין ואחריהם. למרות מעמדו כמסמך משפטי מחייב המאושר בבית משפט, הסכם

קרא עוד »
השלכות בגידה על הסכם ממון

בגידה בנישואין היא תופעה שכיחה בחברה הישראלית. בהתאם לכך, ישנם זוגות הבוחרים לכלול בהסכם הממון שלהם סעיף המתייחס למקרה של בגידה פוטנציאלית. סעיף זה קובע

קרא עוד »
הסכם ממון לעובדי הייטק

כשבני זוג מתגרשים קובע החוק מנגנון של חלוקת הנכסים ביניהם. כעקרון החוק קובע כי רכוש שנרכש במהלך החיים המשותפים מחולק מחצה על מחצה בין בני

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>