חלוקת נכסים בגירושין

חלוקת נכסים בגירושין היא נושא מורכב ומשמעותי, שיש לו השפעה רבה על חיי בני הזוג לאחר הפרידה. בדרך כלל, הרכוש המשותף יחולק באופן שווה בין הצדדים, אלא במקרים בהם בני הזוג הגיעו להסכם הקובע אחרת, או במקרים חריגים בהם בית המשפט פסק אחרת. במאמר זה נבחן את הבסיס המשפטי שעליו נשענת חלוקת נכסים בגירושין ונתייחס גם לפתרונות הזמינים עבור בני זוג שמעוניינים להגיע להסכם משלהם לגבי חלוקת הרכוש, בהתאם לנסיבותיהם וצרכיהם הפרטניים.

 

מהו הבסיס המשפטי שעליו נשענת חלוקת נכסים בגירושין במדינת ישראל?

בישראל, חלוקת נכסים בין בני זוג מתגרשים מתבצעת כברירת מחדל על בסיס 2 מקורות משפטיים:

הלכת השיתוף

חזקת השיתוף תקפה לגבי זוגות בישראל שנישאו כדת וכדין לפני שנת 74, ועל זוגות "ידועים בציבור". הלכת השיתוף קובעת שכל הרכוש שבני הזוג צברו בתקופת החיים המשותפים של בני זוג הוא בבחינת רכוש משותף, שיש לחלקו שווה בשווה במקרה של פרידה או גירושין. כך גם עם נכסים שניתן להוכיח כי הייתה לבני הזוג בהם כוונת שיתוף מול הצד השני בזוגיות.

חוק יחסי ממון בין בני זוג

חוק זה חל על בני זוג שנישאו כדת וכדין משנת 74 והלאה, כולל זוגות שהתחתנו במסגרת נישואין אזרחיים ונרשמו כזוג נשוי במשרד הפנים לאחר מכן. בדומה להלכת השיתוף, גם גם בחוק יחסי ממון נקבע שכלל הרכוש שבני הזוג צברו לאורך הנישואין מהווה רכוש משותף, גם אם הוא רשום על שם אחד הצדדים בלבד. משכך – גם בגירושין הרכוש המשותף יחולק בין הצדדים בחלוקה שווה, למעט נכסים שהיו בבעלות של אחד הצדדים טרום הנישואין, או נכס שאחד מהצדדים ירש או קיבל במתנה במהלך הנישואין ויועדו מפורשות לו ולו בלבד. זה המקום לציין כי גם לגבי זוגות חד מיניים שנישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל ונרשמו כזוג נשוי, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג. מנגד, במידה והזוג לא נרשם כזוג נשוי, יהא מעמדו כמעמד זוגות ידועים בציבור, ובהתאם לכך, תחול לגביו הלכת השיתוף .

 

מהי ברירת המחדל הקבועה בחוק בהקשר של חלוקת נכסים בגירושין?

בישראל, חלוקת נכסים בין בני זוג שנפרדו היא בדרך כלל שווה. זאת, בהתאם לחוק יחסי ממון ולהלכת השיתוף, ששניהם קובעים שהרכוש שהזוג צבר בימי נישואיו הוא בחזקת רכוש משותף, גם אם הוא רשום רק על שמו של בן זוג אחד בלבד.

במקרים שבהם בני הזוג מסכימים לגבי חלוקת הרכוש, הם יכולים להגיע להסכם בעצמם או באמצעות עורך דין. במקרים בהם הצדדים חלוקים בנושא זה, בית המשפט ממנה אקטואר מוסמך שיאזן את הרכוש של בני הזוג באופן שוויוני – לפי הוראות החוק.

תפקיד האקטואר הוא לאמוד את שווי הרכוש המשותף ולהמליץ לבית המשפט על חלוקה שווה. כאן המקום לציין כי האקטואר נדרש לאזן את הנכסים הקיימים, אך לצד אלו – גם את הנכסים העתידיים או הנכסים ששוויים איננו ודאי במועד החלוקה. 

להלן כמה דוגמאות לנכסים שיש לאזן בעת חלוקת רכוש בגירושין:

 • נכסי נדל"ן
 • חשבונות בנק
 • רכבים
 • עסקים
 • פנסיות
 • מניות ואופציות
 • ועוד

מן האמור לעיל קל להבין כי חלוקת רכוש בגירושין היא תהליך מורכב שיכול להיות ממושך וקשה. לכן מומלץ להיעזר בעורך דין גירושין מנוסה כדי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בתהליך.

 

באילו נסיבות חלוקת נכסים בגירושין תתבצע באופן בלתי שוויוני?

סעיף 8 בחוק יחסי ממון בין בני זוג, מקנה לבתי המשפט סמכות, לאשר חלוקת נכסים בלתי שוויונית בגירושין בהתקיים נסיבות מיוחדות המספקות הצדקה לכך, בהתאם לבקשת אחד הצדדים בגירושין. על בסיס זה בית המשפט עשוי לקבוע שלא תתבצע חלוקה שווה של נכס מסוים או מספר נכסים בין הצדדים בגירושין. לחילופין, עשוי בית המשפט להחליט כי יחס חלוקת הרכוש יהיה שונה מחצי-חצי וייקבע כנגזרת של עושר השתכרותם של הצדדים. עוד עשוי להחליט בית המשפט מתוקף סמכותו זו, כי חלוקת הנכסים במלואם או בחלקם, תתבצע בכפוף לערכם במועד מוקדם מזה שנקבע לצורך איזון המשאבים (לפי מועד הקרע). לבסוף, מוסמך בית המשפט גם לקבוע לגבי נכסים שהיו בבעלות משותפת של בני הזוג בעבר, כי גם הם יכללו בתחשיב המבוצע לטובת איזון המשאבים – הגם שבמועד ביצועו נכסים אלו אינם בחזקתם השיתופית עוד. 

מטרתו של סעיף 8 אם כן, הינה למנוע את הסיכון לעיוות דין שעלול להתרחש במקרה של החלת חלוקה שוויונית של נכסים בגירושין או בפרידה. עיוות דין כזה עלול להתרחש לדוגמה, במקרה בו בית המשפט יגלה כי מי מבני הזוג הסתיר נכס מסוים מהשני לקראת הגירושין כדי למנוע את הכללתו בחלוקת הרכוש בגירושין. זוהי דוגמה לנסיבות שבהן מוסמך בית המשפט להכליל את אותו הרכוש לאיזון המשאבים, כדי למנוע את הברחתו ואת הפגיעה בזכויותיו של בן הזוג השני.

דוגמאות לחלוקה לא שוויונית של נכסים בגירושין 

להלן כמה דוגמאות שבהן מתאפשרת חלוקה לא שוויונית של הרכוש בגירושין:

 1. בית המשפט עשוי לקבוע כי נכס מסוים או כמה נכסים לא יחולקו שוויונית בין הצדדים, אם הנכס הוא מתנה או ירושה בלעדית של אחד הצדדים בנישואין.
 2. בית המשפט עשוי לקבוע כי ערכם של הנכסים במלואו או בחלקו – לא יחולק ביחס שוויוני, אלא ביחס שונה, אם ישנם פערי השתכרות גדולים בין הצדדים. למשל, אם אחד הצדדים ויתר על הקריירה שלו למען הטיפול במשק הבית והילדים, בית המשפט עשוי לקבוע כי הוא יקבל חלק גדול יותר מהרכוש.
 3. בית המשפט עשוי לקבוע כי איזון הנכסים במלואם או בחלקם, ייערך בהתאם לשווים בתאריך מוקדם מן התאריך בו מתבצע איזון המשאבים, באם אחד מהצדדים פגע ברכוש המשותף.
 4. בית המשפט עשוי לקבוע כי נכסים שהיו בעבר בבעלות משותפת של בני הזוג אך במועד של איזון המשאבים כבר לא היו בחזקתם המשותפת, יכללו באיזון המשאבים, אם בן הזוג שהחזיק בנכסים הללו לא החזיר אותם לבן הזוג האחר.

המסקנה המתבקשת הינה, כי חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין היא עניין מורכב שצריך להיבחן על ידי עורך דין מומחה בתחום.

 

החלופה לחלוקת נכסים שוויונית בגירושין: חלוקת נכסים בגירושין לפי הסכם ממון

בישראל, ברירת המחדל היא כי חלוקת הנכסים בין בני זוג בגירושין או בפרידה, היא שווה. זאת, בהתאם לחוק יחסי ממון ולהלכת השיתוף. עם זאת, בני זוג יכולים לשנות את החלוקה הזו באמצעות עריכת הסכם ממון.

הסכם ממון הוא הסכם הנחתם לפני או במהלך הנישואין, אשר קובע את מתווה חלוקת הנכסים בין הזוג במקרה של גירושין. הסכם ממון יכול לקבוע חלוקה שווה או לא שוויונית של הרכוש, על פי העדפתם של בני הזוג החתומים עליו. למותר לציין כי הסכם גירושין יכול להתבסס על הסכם הממון שנחתם בעבר, אך הוא אינו מחליף אותו.

עוד חשוב לומר כי הסכם ממון הוא כלי חשוב המאפשר לבני זוג להגן על האינטרסים שלהם במקרה של גירושין או פרידה. משכך, מומלץ בכל מקרה לערוך הסכם ממון בתחילת הנישואין או לקראתם, גם אם בני הזוג סבורים כי יהיו מעוניינים בחלוקה שווה של כלל נכסיהם במקרה בו ייפרדו.


לסיכום

חלוקת נכסים בגירושין היא נושא מורכב, שיש לו השפעה רבה על חיי בני הזוג לאחר הפרידה.
לכן חשוב להבין את הגורמים המשפיעים על אופן החלוקה, וכן את האפשרויות העומדות בפני בני הזוג להגיע להסכם או לפנות לבית המשפט.

משרד עורך דין אביב הראל מספק ייעוץ משפטי מקצועי בנושא חלוקת נכסים בגירושין ויכול לסייע לכם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום עם משרד עורך דין אביב הראל לקבלת ייעוץ ראשוני בנוגע לחלוקת הרכוש והנכסים שלכם.

חלוקת נכסים בגירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

מאמרים נוספים בנושא עורך דין גירושין
דרכי כפיית גט

כפיית גט היא סוגיה מורכבת ורגישה ביותר במשפט העברי. מצד אחד, על הגט להינתן בהסכמה מלאה של שני הצדדים. מצד שני, יש למנוע מצבי עגינות

קרא עוד »
טיפול בתיק מעוכבת גט

תיק שטופל על ידי משרדינו עסק במקרה קשה של מעוכבת גט. הלקוחה הפונתה אלי ובשיחה הטלפונית הראשונית נשמע היה שהמדובר בתיק משפחה רגיל. להבהיר, שום

קרא עוד »
מהי סרבנות גט

סירוב של בן זוג להעניק גט לאחר פרידה הוא אחת הסוגיות המורכבות ביותר בדיני המשפחה בישראל. תופעת סרבנות הגט, שבה אדם מונע מבת זוגו להתגרש

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>