התרת נישואין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

אם זוג נשוי מעוניין להתגרש ובני הזוג הם בני דתות שונות, או אם לפחות אחד מהם אינו בעל זיקה דתית כלשהי, הם נדרשים לבקש אישור מבית המשפט לענייני משפחה להתרת נישואיהם. עם זאת, תהליך זה אינו חל על זוגות בני אותה דת המעוניינים להתגרש ומזוהים כיהודים, מוסלמים, דרוזיים או כל עדה נוצרית שהקימה בתי דין דתיים בישראל. בשורות הבאות נסביר עוד על המושג התרת נישואין, האוכלוסיות בישראל שעבורן הוא רלוונטי והאופן שבו הליך זה מתבצע.

 

התרת נישואין – מהי ולמי היא רלוונטית?

במקרה שזוג נשוי מורכב מיחידים מרקע דתי שונה או אם אחד מבני הזוג או שניהם אינם קשורים לקהילה דתית כלשהי (כגון יהדות, נצרות, אסלאם או הדת הדרוזית), והם מבקשים להתגרש, הם חייבים להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה למתן רשות לפירוק נישואיהם. אישור בית המשפט דרוש כדי להעניק לבני הזוג את החופש להינשא לאנשים אחרים. זו המשמעות של ההליך הקרוי "התרת נישואין".

אולם חשוב לציין שהליך התרת נישואים אינו חל על זוגות נשואים המשתייכים לאותה דת. במקרים כאלה, על בני הזוג להסדיר את הליך הגירושין על פי דיני הגירושין של דתם.

 

תנאי הסף המחייבים התרת נישואין

 הצורך בהליך התרת הנישואין תקף לגבי זוגות נשואים בישראל המעוניינים להתגרש ועומדים בקריטריונים הבאים:

 1. הדת של בני הזוג: בני הזוג שייכים לדתות שונות. לחילופין, לפחות אחד מבני הזוג אינו בעל השתייכות דתית כלשהי, לרבות יהדות, אסלאם, נצרות או הדת הדרוזית.
 2. הזיקה של בני הזוג לישראל: בני הזוג עומדים באחד התנאים הבאים:
 • שני בני הזוג הם אזרחי ישראל.
 • בן הזוג המבקש להתגרש הוא אזרח ישראלי ומתגורר כיום בישראל.
 • בן הזוג המבקש להתגרש הוא אזרח ישראלי והתגורר בישראל לפחות שנה בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת נישואין.
 • בן הזוג המבקש להתגרש הינו אזרח ישראלי ונמצא פיזית בישראל בעת הגשת הבקשה להתרת נישואין. כמו כן, לא ניתן להתגרש על פי דיני מקום המגורים האחרון של בני הזוג.
 • בן הזוג המבקש להתגרש יושב בישראל, ומגוריו בישראל נמשכו לפחות שנה לפני הבקשה להתרת נישואין.
 • מושבו של בן הזוג המבקש להתגרש הוא בישראל, ומקום מגוריהם המשותף האחרון של בני הזוג, היה בישראל.
 • מקום מגוריו של בן הזוג ממנו מתבקש הגט הוא בישראל.

 

במה התרת נישואין כרוכה? על שלבי ההליך

על הצד היוזם את הליך הגירושין להגיש תובענה לבית המשפט לענייני משפחה. אם אחד מבני הזוג יגיש את התביעה, בן הזוג השני ייחשב כנתבע. אם שני בני הזוג יגישו את התביעה במשותף, לא יזוהה נתבע ספציפי.

אילו פרטים צריכים להופיע בתובענה להתרת נישואין?

את התביעה יש להגיש בשלושה עותקים ולכלול את הפרטים הבאים:

 • שמות בני הזוג והדתות שלהם.
 • האזרחיות של בני הזוג ומספרי הזהות או מספרי הדרכון שלהם.
 • מקום מגורים וכתובת בני הזוג.
 • פרטים על ילדים משותפים מתחת לגיל 18.
 • מקום המגורים האחרון המשותף לבני הזוג.
 • תאריך ומיקום טקס הנישואין והדין הדתי לפיו הם נערכו.
 • נימוקי התביעה, המבוססים על היבטים עובדתיים ומשפטיים כאחד.
 • אם התביעה נסמכת על דין זר, יש לצרף לה חוות דעת מומחה לדין זר, המפרטת את ההצדקות להתרת הגירושין.

המסמכים הנדרשים להגשת התובענה

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תצהיר שמילא התובע, בצירוף מסמכים תומכים המאמתים את דתו של כל אחד מבני הזוג.
 • תצהיר לביסוס העובדות הנזכרות בתביעה. אם שני בני הזוג מגישים את התביעה, יש לצרף תצהירים משני הצדדים. ניתן גם לכלול תצהיר נוסף של צד שלישי המאשש את העובדות העומדות בבסיס התובענה.
 • תעודות נישואין של בני הזוג, אם נמצאות ברשות התובע, או העתקים מאושרים שלהן, או תמציות מאושרות של רישום הנישואין מהמדינה הזרה שבה נערכו הנישואין.
 • סיכום רישום ממרשם האוכלוסין לגבי התובע, לרבות כל התיקונים שבוצעו ברישום, למעט שינויי כתובת.
 • תרגום מאושר לעברית של כל מסמך שנכתב בשפה אחרת.

 

הגשת כתב הגנה מטעם בן הזוג השני

על הנתבע/ת להגיש כתב הגנה בשלושה עותקים. לנתבע/ת, המתנגד/ת לתביעה, הזכות להציג את הנימוקים לכך והטענות הרלוונטיות בכתב ההגנה.

על הנתבע/ת לצרף לכתב ההגנה את המסמכים הבאים:

 • תצהיר נלווה התומך בהגנה בתביעה להתרת נישואיו בצירוף מסמכים המאשרים את דת הנתבע/ת (אם לא סופקו כבר על ידי התובע).
 • תצהיר לביסוס העובדות האמורות בכתב ההגנה.
 • תמצית רישום הנתבע/ת ממרשם האוכלוסין, לרבות תיקונים שנעשו ברישום, למעט שינויי כתובת.
 • במידה והנתבע/ת רוצה לחלוק על חוות דעת המומחה בדין זר שהגיש התובע, יש לצרף חוות דעת של מומחה אחר בדין זר.
 • כל מסמך נוסף שיכול לתמוך בטענות הנתבע/ת ולא נמסר על ידי התובע/ת.
 • תרגום מאושר לעברית של כל מסמך מצורף, הכתוב בשפה אחרת, אם נדרש.

 

בדיקת הדרישה להליך גירושין על פי הדין הדתי

לאחר הגשת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה יפנה אל ראשי העדות הדתיות אליהן משתייך כל אחד מבני הזוג. תקשורת זו נועדה לברר האם יש צורך בגירושין על פי החוקים הדתיים של הדתות שלהם. 

בתוך שלושה חודשים ממועד שליחת הפנייה לראש העדה, תימסר קביעה מנומקת הן לבית המשפט והן לבני הזוג. עם זאת, אם יכריז ראש בית הדין הדתי על צורך בתוספת זמן לבירור העובדות, רשאי סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה לתת ארכה של שלושה חודשים.

אם יקבע ראש בית הדין הדתי כי יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי, יהיו בידי בית הדין הדתי הסמכויות הנדרשות, כפי שניתנות בחוק, לביצוע הגט. עם זאת, חשוב לציין כי לבית הדין הדתי אין סמכות בעניינים הקשורים לגירושין, כגון הסדרי שהות, חלוקת רכוש או מזונות. נושאים אלו נמצאים בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה.

מנגד, אם יקבע ראש בית הדין הדתי כי אין חובה להתגרש על פי הדין הדתי, הליך התרת הנישואין יתנהל במסגרת בית המשפט לענייני משפחה.

 

כיצד התרת נישואין מטופלת בבתי המשפט לענייני משפחה?

אם בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לטפל בהליך התרת הנישואין של הזוג הנדון, הוא יבחן את הבקשה על פי הדין החל במקום בו הצדדים חיו יחדיו כבני זוג. במקרים בהם בני הזוג אינם מתגוררים באותה מדינה, בית המשפט ישקול את הדרישות החוקיות להתרת הנישואין במדינה בה התגוררו לאחרונה יחד. 

אם מעולם לא חיו יחד באותה מדינה, בית המשפט יחיל את חוקי המדינה שבה בני הזוג מחזיקים באזרחות. אם בני הזוג אינם אזרחי אותה מדינה, בית המשפט יפנה לחוקי המדינה בה התקיים טקס הנישואין שלהם.

עם זאת, אם אף אחת מהאפשרויות האמורות לא מאפשרת לבית המשפט לקבל החלטה על פי דין החל על שני בני הזוג, רשאי בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולהחיל את הדין שייחשב הוגן והולם בנסיבות הנתונות, בהתחשב במקום מגוריו של אחד מבני הזוג בלבד.

 

לסיכום

התרת נישואין בישראל מצריכה הבנה מקיפה של ההיבטים המשפטיים, הדתיים והפרוצדורליים הכרוכים בכך. לכן מומלץ מאוד לפנות לסיוע משפטי מקצועי של עורך דין דיני משפחה מנוסה שיספק לכם הכוונה אישית, יסייע בהגנה על זכויותיכם וידריך אתכם בהתנהלות מול המערכת המשפטית בישראל.

לעו"ד דיני משפחה אביב הראל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בליווי תיקי גירושין. למשרדנו הכלים למתן מענה משפטי מקצועי ואנושי לבני זוג מתגרשים במגוון הסוגיות המשפטיות והדתיות הכרוכות בהתרת הנישואין.

פנו למשרדנו בהקדם ונוכל לסייע גם לכם לגשת להליך התרת הנישואין בביטחון מלא שהאינטרסים והזכויות שלכם ישמרו במסגרתו. לתיאום התייעצות – חייגו: 03-6950595. 

התרת נישואין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>